sharist.co.il

בית ספר אבו טור

בית ספר אבו טור

יזם

מוריה

סטטוס פרויקט

בביצוע

תאריך משוער לסיום

2024

מיקום

שכונת אבו טור ירושלים

בית ספר אבו טור

בית ספר יסודי בנים 24 כיתות בשכונת אבו טור בירושלים.
טופוגרפיה מאוד קשה במגרש קטן.
הפרויקט מבוצע בהליך של שיתוף ציבור עם תושבי השכונה.
עתיד להיות תכנון נוסף לבנייה של בי"ס לבנות 12 כיתות בצמוד לבי"ס הבנים.

דילוג לתוכן